OCB Premium KS slim - Samson STRK

OCB Premium KS slim